skip to Main Content

VISSZA A HIVATALOS HONLAPRA

SZÉCHENYI 2020

TOP-3.2.1–16-JN1-2017–00005

A Jászal­só­szent­györ­gyi Roma Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat szék­he­lyé­nek ener­ge­ti­kai korszerűsítése

_______________________________________________________________

TOP-3.1.1–15-JN1-2016–00017

Kerék­pá­ros­ba­rát fej­lesz­tés kerék­pá­rút kiépí­té­sé­vel Jászalsószentgyörgyön

KÖZBESZERZÉS

_______________________________________________________________

TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006

Turiz­mus­fej­lesz­tés János­hida, Alattyán és Jászal­só­szent­györgy településeken

_______________________________________________________________

TOP-3.2.1–15-JN1-2016–00066

Az Egész­ség­ház, A Pol­gár­mes­teri Hiva­tal és a Könyv­tár Ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése Jászalsószentgyörgyön

KÖZBESZERZÉS

_______________________________________________________________

TOP-2.1.3–15-JN1-2016–00012

Bel­te­rü­leti vízelvezető-hálózat fej­lesz­tése, rekonst­ruk­ci­ója Jászalsószentgyörgyön

KÖZBESZERZÉS

_______________________________________________________________

TOP-1.4.1–15-JN1-2016–00010

A Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény bölcső­dei férő­he­lye­i­nek meg­dup­lá­zása és az intéz­mény inf­ra­struk­tu­rá­lis fejlesztése

_______________________________________________________________

TOP-5.3.1–16-JN1-2017–00003

Helyi közös­sé­gek fej­lesz­tése a Jász­a­páti járás 9 tele­pü­lé­sé­nek összefogásával

_______________________________________________________________

EFOP-3.9.2–16–2017–00019

Humán kapa­ci­tá­sok fej­lesz­tése a Jász­a­páti járásban

_______________________________________________________________

EFOP-1.5.3–16–2017–00032

Humán szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­tése a Jász­a­páti járásban

_______________________________________________________________

EFOP-1.2.11–16-2017–00037

A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászalsószentgyörgyön

KÖZBESZERZÉS

_______________________________________________________________

Back To Top